การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

ใบรับประกันนี้ให้สิทธิ์กับผู้ซื้อ ฟิล์ม V-KOOL (ตามเลขที่ใบรับประกัน) ได้รับการประกันเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ติดตั้งโดยที่ผลิตภัณฑ์จะไม่เปลี่ยนสี หลุด หรือแตกร้าว

การรับประกันนี้สำหรับการติดตั้งใหม่เท่านั้น และการรับประกันนี้จะถือเป็นโมฆะ กรณีที่ไม่ได้รับการดูแลรักษา หรือใช้อย่างถูกต้อง

ข้อแนะนำที่ปรากฎในใบรับประกันนี้

ฟิล์ม V-KOOL (หรือกรณีกระจกที่ติดตั้งฟิล์ม เสียหายด้วยประการใดก็ตาม) หรือเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ซื้อ

ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ ผู้แทนจำหน่ายจะไม่รับประกันว่ากระจกที่ติดตั้ง ฟิล์ม V-KOOL จะไม่แตกและไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บสูญเสีย หรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการรับประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การรับประกันนี้เฉพาะกับผู้ที่ปรากฎ ชื่ออยู่บนใบรับประกันเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนมือ หรือโอนให้ผู้อื่นได้ และจะไม่มีการรับประกัน ที่เกี่ยวเนื่องกับการติดตั้งฟิล์ม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับใดๆซึ่งแตกต่างกันไปใน แต่ละประเทศ

ผู้แทนจำหน่ายจะไม่รับประกันอื่นใดนอกเหนือจากการับประกัน ตามที่ระบุไว้ในใบรับประกันนี้เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เพิ่มเติมคือ

ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีการเคลม ปีแรกจะไม่คิดค่าแรงติดตั้ง ไปจนครบระยะเวลาการรับประกัน คิดค่าแรงติดตั้ง ดังนี้

กระจกบานหน้า / กระจกหลังบานละ 1,000 บาท

กระจกบานข้าง บานละ 500 บาท

หมายเหตุ: ความโค้งของกระจกอาจมีผลให้เกิดการติดตั้ง ต้องตัดต่อฟิล์ม

การฝ้ามัว คราบน้ำ ฟองอากาศขนาดเล็ก อาจเกิดขึ้นได้เป็นอาการปกติ ซึ่งจะหายไปเองภายใน 12 สัปดาห์ และท่านควรนำรถตากแดดเป็นประจำ

การรับประกันนี้ ไม่รวามถึง ความเสียหายของอุปกรณ์ไล่ฝ้า ในกรณีที่เกิดจากความเสียหายจากการเคลมฟิล์ม