การรับประกัน

ฟอร์มการรับประกัน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทย (กรุณากรอกทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

Name - Surname

ที่อยู่ (Address)

ข้อมูลรถยนต์

(กรณีรถใหม่ให้ใส่หมายเลข Chassis Number เท่านั้น)

ส่วนติดตั้ง (Area Installed)

ติดตั้งเฉพาะข้างหน้า

ส่วนติดตั้งทั้งคัน

ติดตั้งเฉพาะบางส่วน